Ökade risker med att äga skog i Sverige


2019-06-03

<span>Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.</span>
Bild: Danske Bank Sverige
Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

I det längre perspektivet ökar riskerna i skogen genom ett varmare klimat och mer extremväder. De största skadorna är storm, rotröta och viltbetning, men även brand och inte minst massiva insektsangrepp ökar som den barkborreinvasion det sydsvenska skogsbruket upplever just nu. Barkborreangreppet sker samtidigt som skogskonjunkturen snabbt vänt nedåt. Nu rekommenderas enskilda skogsägare att avverka tall som fortfarande står sig bättre prismässigt.

I en ny analys av Danske Bank beskrivs de ökade riskerna och den snabba konjunkturnedgången för den svenska skogen. För bara ett år sedan var det extrem brist på både timmer och massaved i Sverige samtidigt som priset på trävaror och pappersmassa gick mot nya rekordnoteringar. Nu är läget annorlunda.

Både massa- och trävarupriserna faller vilket lett till kraftiga prisfall på framförallt grantimmer i de svenska skogarna. Nedgången drivs på av en vikande export, brexit och ett överutbud av skadat timmer efter det senaste årets enorma barkborreangrepp. Runt om i Europa uppskattas att barkborren har orsakat skador på 100 miljoner kubikmeter skog och även i södra Sverige är angreppen svåra.

– Vi ser att timmerpriserna har gått ner kraftigt på framför allt gran, så ska man avverka är rådet att prioritera tallen. Massaveden har inte sjunkit i pris på samma sätt eftersom massaindustrin byggts ut kraftigt och behoven ökar, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.


Klimatförändringar leder till stressade träd
Både försäkringsskador och premier ökar i den svenska skogen som en effekt av ett förändrat klimat i kombination med allt högre volymer i skogarna. En högre medeltemperatur ger fler torkperioder vilket stressar träden och ökar riskerna för rotröta, skadedjursangrepp, brand och stormfällning eftersom tjälperioden är kortare.  

– Skogen är en viktig del av lösningen för att minska CO2-problematiken och den drabbas också av det förändrade klimatet. Då är det viktig att våra skogsägare börjar uppmärksamma riskerna och förebygga så många skador som möjligt, säger Johan Freij. 


Konkreta tips för skogsägare
Johan Freij har ett antal handfasta tips på hur skogsägaren kan övervaka, förbereda sig för och minimera skogsskadorna:

  • Inspektera din skog regelbundet och ta hjälp av andra vakande ögon som exempelvis virkesköpare och jägare när du inte själv kan vara på plats.
  • Plantera rätt trädslag på rätt ställe för att minimera stressen för träden.
  •  Röj och gallra i tid – och tillåt en ökad blandning av löv- och barrträd.
  •  Gallra aldrig sent under beståndets livscykel och aldrig när träden vuxit sig högre än 20 meter.
  •  Slutavverka inte för sent och överväg om ni ska ha kortare omloppstider.
  •  Håll viltstammen på rimliga nivåer genom en planerad avskjutning.
  •  Glöm inte att försäkra din skog och prioritera brand- och stormförsäkring.
Källa: Danske Bank Sverige

Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se