Bergvik Skog säljer skog i Lettland– ökar det verkliga värdet på biologiska tillgångar


2018-11-14

Bild: Stora Enso

Det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har avyttrat sitt ägande i dotterbolagen i Lettland där bolaget ägde totalt 0,1 miljoner hektar skogsmark. Stora Enso äger för närvarande 49,8 procent av Bergvik Skog.

Affären avslutades den 13 november 2018. Försäljningspriset för tillgångarna var 324 miljoner Euro och vinsten efter transaktionskostnader och skatt uppgick till cirka 95 miljoner Euro, eller 978 miljoner kronor. Stora Ensos andel av vinsten är ungefär 47 miljoner Euro, vilket motsvarar 487 miljoner kronor, med reservation för normala justeringar på likviddagen och valutakursförändringar. Vinsten kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2018. Det totala lettiska skogsinnehavet är 111 000 hektar, av vilka runt 80 000 hektar är produktiv skogsmark.

Det verkliga värdet enligt IFRS på de biologiska tillgångarna, det vill säga, växande skog, hos Bergvik Skog har ökat med ungefär 1 313 miljoner kronor efter skatt jämfört med 2017. I detta ingår ungefär 390 miljoner kronor för de biologiska tillgångarna i Lettland. Stora Ensos andel av ökningen 2018 efter skatt är ungefär 654 miljoner kronor med reservation för normal justering vid årets slut. Av ökningen har ungefär 148 miljoner kronor redan redovisats i Stora Ensos rörelseresultat enligt IFRS för perioden januari–september och 506 miljoner kronor kommer att ingå i rörelseresultatet enligt IFRS för fjärde kvartalet 2018. Förändringen i verkligt värde berodde på en minskning av diskonteringsräntan, inflation, samt förändringar i avverkningsplan och prisprognos.

Vinsten från avyttringen och ökningen i det verkliga värdet kommer att ingå i koncernens operativa resultat enligt IFRS för fjärde kvartalet 2018. Den jämförelsestörande posten påverkar inte Stora Ensos operativa rörelseresultat.

Som tidigare meddelats pågår en omstrukturering av Stora Ensos ägande i Bergvik Skog. Avyttringen av de lettiska tillgångarna ingår i den omstruktureringsplan som aktieägarna kommit överens om. Den planerade omstruktureringen skulle innebära att Stora Ensos ägande av 49,8 procent i Bergvik Skog omvandlas till ett direkt ägande av ungefär 70 procent av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst. Förhandlingarna fortgår enligt avsiktsförklaringen som undertecknades i november 2017. Målet för förhandlingarna är att hitta en bindande överenskommelse som leder till att huvuddelen av omstruktureringen kan slutföras under första halvåret 2019. Inga negativa effekter avseende tillgången på skogsråvara förväntas under 2019.
Källa: Stora Enso


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se