Metsä Group: Säkrare förnyelse med blandning av tall och gran


2019-10-01

Bild: Metsä Group

Metsä Group inleder försäljning av blandkultur av tall och gran till skogsägare. Målet är blandskogar som är tåligare än monokulturer och vilka växer bra. Metoden lämpar sig särskilt för områden med risk för älgskador, men risken för andra skador minskar också.

I Finland ska man alltid etablera ny skog i stället för en avverkad. Den nya skogen etableras genom plantering, sådd eller naturlig förnyelse. Det uppstår naturligt plantor på alla förnyelseobjekt, så det går att skapa en blandskog också av bestånd som förnyats med endast ett trädslag. Med hjälp av blandkultur etableras en välväxt blandskog av god kvalitet dock mycket snabbare, då man använder sig av förädlad tall och gran.

– Vi inleder aktiv marknadsföring av blandkultur av tall och gran till våra skogsägare. I praktiken innebär detta till exempel att vi sår tallfrön bland granplantorna på förnyelseobjekt, vilka tidigare skulle ha förnyats med enbart tall eller gran. Då räcker 1 000 –1 200 granplantor per hektar, berättar Metsä Groups skogsvårdschef Teppo Oijala.


Tall och gran växer i jämn takt
Med hjälp av blandkultur av tall och gran utnyttjas växtplatsens tillväxtpotential – variationen är stor i de finländska skogarna och bördigheten kan vara mycket olika inom ett förnyelseobjekt. En god tillväxt är till nytta för både skogsbruket och klimatet.

Blandkultur av tall och gran är ingen ny idé, utan många skogsägare har tillämpat metoden redan länge i sina egna skogar. Nu finns det nya rön som stöder metoden.

– Preliminära forskningsresultat visar, att tall och gran som odlas samtidigt växer i samma takt i vårdad skog. Detta kullkastar den gamla tanken om att granen i början skulle stagnera i växten och bli efter tallen i sin utveckling, berättar specialforskare Saija Huuskonen från Naturresursinstitutet.

Naturresursinstitutet har utrett tillväxten i blandskogar på tio förnyelseobjekt i södra och mellersta Finland. Provytornas ålder varierar i intervallet 10–24 år.

– Tidigare erfarenheter av att granens tillväxt stagnerar till en början härstammar från tiden med barrotsplantor, men numera används potplantor. Nuvarande markberedningsmetoder främjar också granplantornas överlevnad och tillväxt, säger Huuskonen.
– Under årets slut kommer mera resultat om tillväxten i blandskog av gran och tall att publiceras. Resultaten ska publiceras i vetenskapliga artiklar.

Huuskonen och Oijala betonar att lyckad blandkultur av tall och gran förutsätter att plantskogsvårdsarbetena utförs väl och vid rätt tid.

Mindre skador, mera mångfald 
Tallplantor är en delikatess för älgar. Därför har man i områden med mycket älg använt gran också på karga marker som bättre skulle lämpa sig för tall. Då man odlar en blandkultur av tall och gran kan man försäkra sig om att den nya skogen blir tillräckligt välväxt och tät, även om älgarna skulle äta en del av tallplantorna. Med enbart tall skulle man inte uppnå en tillräcklig täthet och med rena granbestånd skulle tillväxten bli mindre än i ett blandbestånd, berättar Oijala.

Blandbestånd minskar också andra risker. Monokulturer av ett trädslag är känsligare för skador än blandade bestånd. Under mycket torra somrar som vi har fått uppleva under de senaste åren lider granarna mera av vattenbrist än tall, vilket leder till sämre tillväxt. Granar som är stressade av torka är också mera utsatta för insektsskador. Klimatförändringen ökar risken för insektsskador.

Blandkultur ökar naturens mångfald, då skogarna från början etableras som blandbestånd och då man i samband med plantskogsvården tryggar att en tillräcklig mängd vårtbjörk och andra lövträd lämnas kvar på förnyelseobjekten.Källa: Metsä Group


Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se