Ökade kostnader och intäkter i skogsbruket


2019-06-21

Bild: Lars Eliasson, Skogforsk

Jämfört med 2017 ökade skogsbrukskostnaderna med 6 procent 2018. Samtidigt ökade virkesvärdet vid bilväg med 8 procent, vilket totalt sett ökade lönsamheten för skogsägarna. De totala avverkningskostnaderna ökade under 2018, huvudsakligen beroende på en ökning i de indirekta kostnaderna.

I normala föryngringsavverkningar och gallringar, det vill säga där avverkningen inte innefattat storm eller brandskadad skog, var ökningen i de direkta drivningskostnaderna låg och de senaste åren har kostnadsutvecklingen för de direkta avverkningskostnaderna följt konsumentprisindex. I föryngringsavverkning ökade de direkta drivningskostnaderna med 2-4 procent, vilket till stor del förklaras av att medelstamsvolymen minskade jämfört med 2017. Gallringskostnaderna ökade med drygt 3 procent i norra Sverige och minskade med 1 procent i södra Sverige.

– Det var ett besvärligt år vädermässigt. I norr försvårade snön avverkningarna under början av året, medan man hade det blött i söder, vilket båda syns i statistiken. Och den varma, torra sommaren ledde till stillestånd på grund av brandrisk, säger Lars Eliasson, forskare på Skogforsk.

Lars Eliasson noterar även att det finns en skillnad mellan de drivingskostnader som Skogforsk presenterar och den officiella statistiken. Detta beror på att Skogforsks statistik baseras på all föryngringsavverkning och gallring som företagen gör, det vill säga både i egen skog och i samband med virkesköp, förutom om åtgärderna utförs i brand och stormskadad skog. Den officiella statistiken baseras på drivning i de svarandes egen skog samt av storm och brandskadad skog.

Det har varit ett tufft år för skogsvården. Mängden markberedning och röjning har minskat i hela landet jämfört med föregående år, och i södra Sverige har även planteringsarealen minskat medan den ökat något i norra Sverige. Medelkostnaden per ha för den utförda skogsvården var nästan 5 procent högre under 2018 än 2017.

Virkespriserna fritt bilväg ökade med i genomsnitt 8 procent, samtidigt som transporterna till industri blev 6 procent dyrare.

Läs mer i Kunskapsbanken på Skogforsk.se och den officiella statistiken på Skogsstyrelsens webbplats.Källa: Skogforsk


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se