Nytt program ska ge stabil vinst och stärkt konkurrenskraft


2019-02-01

Stora Enso implementerar ett program för att upprätthålla vinstnivån med målet att uppnå en årlig kostnadsbesparing på 120 miljoner euro samt minskade investeringar på runt 50 miljoner euro jämfört med tidigare annonserad prognos. Programmet inkluderar planer för att minska kostnaderna vid Ala och Imavere sågverk, samt en plan för att stänga pappersmaskin 6 vid Imatra bruk.

Stora Enso aktiverar programmet i syfte att sänka sina fasta och rörliga kostnader med 120 miljoner euro till följd av tilltagande osäkerheter på marknaden. Programmet kommer att omfatta samtliga divisioner och företagsfunktioner. Koncernen räknar med att vissa effekter kommer att synas redan under 2019, med fullt genomslag i slutet av 2020.

– Vi har under ett år förberett oss på att marknaderna kan komma att försvagas. Givet den aktuella geopolitiska situationen finns en påtaglig risk för att världshandeln kan minska avsevärt. Med hänsyn till marknadsrisker och ökade kostnader vidtar vi nu proaktiva åtgärder och implementerar vårt lönsamhetsprogram. Vi gör detta för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Planerade åtgärder i Imatra, Ala och Imavere
Som en del i programmet planerar Stora Enso att stänga pappersmaskin 6 vid Imatra bruk i Finland och i samband med det inleda fackliga förhandlingar vid bruket. Med en årlig produktionskapacitet på 90 000 ton är pappersmaskin 6 en liten maskin som har nått sin slutfas. Den planerade stängningen skulle omfatta en reducering av som mest 80 heltidsanställningar och en omorganisation av vissa arbetsuppgifter.

Planen är att fortsätta produktionen fram till driftstoppet under Q3, alternativt fram till slutet av 2019, med bibehållen möjlighet att leverera överenskomna volymer. Den planerade stängningen skulle kosta cirka 4 miljoner euro till följd av avskrivningar på anläggningstillgångar och kostnader förknippade med förhandlingsprocessen. Beloppet kommer att redovisas som en jämförelsestörande post.

Stora Enso planerar även att genomföra förbättringsåtgärder vid Ala sågverk i Sverige och Imavere sågverk i Estland. Planen omfattar satsningar för att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Dessa planerade åtgärder skulle som mest innebära en minskning av personalstyrkan motsvarande 35 heltidsanställningar. Fackliga förhandlingar i anslutning till planen har inletts.

De detaljerade planerna i lönsamhetsprogrammet är föremål för samråd och informationsdelning med berörda medarbetarrepresentanter och är avhängiga nödvändiga juridiska processer och godkännanden.


Minskning av investeringsprognosen
Stora Enso meddelade i november 2018 att företaget skulle bibehålla sina investeringar (inklusive investeringar i biologiska tillgångar) på 550–600 miljoner euro under 2019, exklusive effekten av IFRS 16 Leasingavtal.

Stora Ensos nya investeringsprognos för 2019 är 540–590 miljoner euro, men inkluderar nu de kapitaliserade leasingavtalen enligt standarden IFRS 16 Leasingavtal på cirka 40 miljoner euro. I den nya investeringsprognosen beaktas en minskning på 50 miljoner euro som en del av programmet för att upprätthålla vinstnivån och stärka konkurrenskraften. Prognosen för avskrivningar och operativ minskning i värdet av biologiska tillgångar är 590–630 miljoner euro. Detta inkluderar även effekten av IFRS 16.

Prognos för investeringar och avskrivningar 2019 

MEUR Prognos för 2019 
Investeringar 540–590 
Avskrivningar och operativ minskning i värdet av biologiska tillgångar 590–630 
Källa: Stora Enso

Skriv ut

Mest lästa
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se