Södra levererar stabilt resultat efter gynnsam prisutveckling i skuggan av pandemin


2021-04-21

Lotta Lyrå, vd och koncernchef Södra.
Bild: Alexander Hall/Södra
Lotta Lyrå, vd och koncernchef Södra.

Södra redovisar ett stabilt resultat för det första kvartalet 2021. Rörelseresultatet uppgick till 547 miljoner kronor (227), vilket är en ökning med över 140 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet är en effekt av den stärkta prisbilden för Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror.

Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent och uppgick till 5 733 miljoner kronor (5 576). Rörelsemarginalen förbättrades till 10 procent (4) och avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 10 procent (4). Soliditeten uppgick till 59 procent, en förstärkning från årsskiftet.

– Vi har starka marknader för Södras huvudprodukter i en tid präglad av stor global osäkerhet. Utvecklingen drivs framåt av en god efterfrågan och gynnsam prisutveckling. Våra industrier har också producerat höga volymer med bra kvalitet. Vi fortsätter nu att skapa ytterligare förutsättningar för en lönsam och hållbar tillväxt som ökar medlemsvärdet och stärker Södras kärna, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.


Satsningar för långsiktigt ägarvärde
Södra har under det första kvartalet gjort strategiska förflyttningar och satsningar för att gynna det långsiktiga ägarvärdet. Ett program för att förbättra den interna effektiviteten har inletts, där Södras digitala förflyttning kommer spela en viktig roll i arbetet med att uppnå en effektivitet i världsklass.

Under kvartalet bildades även affärsområdet Innovation. Detta för att bättre kraftsamla både kring den befintliga affären och utvecklingen av nya affärer parallellt. Därtill har också nya investeringar i industristrukturen beslutats, som förvärven av ett nytt sågverk och impregneringsverk. Det är en strategisk satsning för att på sikt öka både Södras produktionskapacitet och skapa synergier. Förvärven säkrar avsättningen av medlemmarnas råvara och stärker kunderbjudandet inom svensk bygghandel ytterligare.

– Utsikterna ser goda ut i närtid. Pandemin gör det svårt att göra bedömningar som sträcker sig över hela året, men vi ser samtidigt att det finns en god underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående omställningen mot en mer hållbar bioekonomi. Nu fokuserar vi på det vi kan påverka genom att förbättra familjeskogsbrukets förutsättningar och förädla skogsråvaran till klimatsmarta produkter och lösningar, säger Lotta Lyrå.


Södra Wood sticker ut bland affärsområdena
Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 23 miljoner kronor (1). Resultatet är en konsekvens av förbättrade marginaler.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 378 miljoner kronor (27) och avspeglar den betydligt högre prisbilden på sågade trävaror. Samtidigt var den underliggande efterfrågan på sågade trävaror fortsatt god, samtidigt som lagernivåerna var på en historiskt låg nivå för säsongen.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 376 miljoner kronor (302). Resultatförändringen förklaras av en förbättrad prisnivå, samtidigt som lägre volymer och en starkare svensk krona påverkade negativt.

Affärsområdet Södra Innovation bildades i mars månad och redovisar ett rörelseresultat för perioden på −52 MSEK (−23). Det nya affärsområdet leder Södras arbete med kommersialisering och affärsutveckling.Källa: Södra


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se