WWF och 22 organisationer:

Skydda mer av statens skogar


2019-02-07

<span>23 organisationer går samman i ett upprop för de statliga skogarna, där de kräver att regeringen ökar miljöambitionerna så att viktiga naturvärden kan skyddas.</span>
Bild: Wild Wonders of Europe Peter Cairns WWF
23 organisationer går samman i ett upprop för de statliga skogarna, där de kräver att regeringen ökar miljöambitionerna så att viktiga naturvärden kan skyddas.

Linda Berglund, skogsexpert WWF.
Bild: Birgit Leistmann-Walsh
Linda Berglund, skogsexpert WWF.

Världsnaturfonden WWF går nu samman med 22 andra organisationer i ett upprop för våra statliga skogar. Organisationerna vill att regeringen ändrar ägardirektivet och ökar miljökraven på statliga Sveaskog så att viktiga naturvärden kan skyddas.

– Sveaskog ägs av oss alla gemensamt och med det följer ett stort ansvar. Vi förväntar oss att vårt eget skogsbolag är ett föredöme för det svenska skogsbruket och förvaltar skogen även för framtida generationer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Sveaskog förvaltar 14 procent av skogarna i Sverige. Flera av dem har höga naturvärden som är avgörande för den biologiska mångfalden och viktiga för att kunna tackla klimatförändringarna. Men trots detta händer det att viktiga och skyddsvärda skogar avverkas.

I det januariavtal som slöts mellan regeringen, C och L omnämns ett nytt Sveaskogsprogram under rubriken ”Säkra resurser för skydd av värdefull natur” och att Sveaskog ska vara ett föredöme för hållbart skogsbruk. En viktig åtgärd om Sverige ska kunna uppnå sina nationella och internationella mål om att bevara biologisk mångfald. Nu gäller det för regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan att gå från ord till handling och genomföra konkreta åtgärder.

I ett öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan uppmanar nu WWF tillsammans med de 22 organisationerna att Sveaskogs ägardirektiv och avkastningskrav ska ses över så att bolaget kan höja sina miljöambitioner. Organisationerna startar nu en namninsamling, där svenska folket uppmanar regeringen att ta ansvar för den statliga skogen - allas vår skog.

– Det är viktigt att statens egna skogsinnehav används för att nå de politiska målen. Med det nuvarande ägardirektivet har inte Sveaskog förutsättningar att skydda alla skogar med höga naturvärden, säger Linda Berglund, skogsexpert WWF.


Organisationernas fyra krav till regeringen:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedan den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden. Urvalet av skogar ska styras av naturvärden. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ersättning till statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda. 

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål, och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.
De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.

Läs mer om uppropet här.Källa: Svea Skog


Skriv ut

Mest lästa
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se