Skogssällskapets Skogsindex:

Utplanande skogsmarkspriser väntar


2019-06-03

Bild: Hilla Aspman

Fjolårets höga nivåer på virkes- och fastighetspriser ser ut att ha nått sin kulmen. Skogssällskapets Skogsindex för första kvartalet 2019 visar att prisbilden på skogsfastigheter är fortsatt stark men att det nu finns tendenser till avmattning.

– Vi kan konstatera att skogsfastighetsmarknaden under slutet av 2018 varit stark, framför allt i södra Sverige, där attraktiva objekt prismässigt stuckit iväg rejält, och allmänt har även prisnivån uppnått nya rekordnivåer i Götaland, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Men trenden är utplanande, och vikande virkespriser sprider sig nu norrut.

– Överlag skulle jag säga att vi ser en svagt minskad råvaruefterfrågan från sågverk och cellulosaindustri, vilket ger lägre virkespriser och minskande avkastningsvärden. Det är framför allt sågtimmerpriserna som sänkts nu i början av året, säger Ulrik Abelson.

En delförklaring till vikande timmerpriser kan ha att göra med att skogsnäringen i södra Sverige just nu lägger stort fokus på granbarkborreangreppen.
– Avverkningsorganisationen ställs om på bred front för att kunna eliminera härjningen av granbarkborren, säger Ulrik Abelson.

Mycket skog med barkborreskador behöver avverkas nu, där tillkommer också stormvirket från Alfrida. Sammantaget ger det ett stort virkesutbud samtidigt som industrins efterfrågan försvagats.
– Granbarkborreangreppen i svårt drabbade områden kan även spilla över lokalt på fastighetsmarknaden om det blir svårt att få till större finansieringsavverkningar av oskadad skog vid ett skogsmarksköp.

Inför fortsättningen gör Ulrik Abelson bedömningen att prisbilden för skogsfastigheter kommer att plana ut under året i och med att virkespriserna sänkts. Den konjunkturavmattning som nu är inledd tror han också kommer att påverka prisbilden framöver.
– Man kan tänka sig att en inbromsning i konjunkturen smittar av sig, säger han.

Vidare menar Ulrik Abelson att spekulationer om höjda räntor framöver kan få ytterligare avsvalnade effekt på skogsfastighetspriserna. Även om räntorna inte har höjts ännu är det någonting som alla pratar om.
– Givetvis kan det spela in. Men jag tror att konjunkturen kommer att ha störst effekt, säger han.

Samtidigt menar Ulrik Abelson att man ska ha i minnet att prisbilden på skogsmark brukar vara ganska stabil, även när det inte råder högkonjunktur. Detta då det i regel är ett utbudsunderskott av skogsfastigheter och det alltid finns en stadig köparkrets.
– En lite mindre het marknad gör att man som spekulant på en skogsfastighet är mer noggrann med sina kalkyler i samband med budgivningar. Man blir mer försiktig, vilket naturligtvis är bra. Ett skogsköp ska bära sig över tid, säger han.


Fakta: det här är Skogsindex

Skogssällskapets Skogsindex bygger på aktuell prisrapportering från hela landet och visar var du får mest skog för pengarna. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).Källa: Skogssällskapet


Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se