Regeringen tillför Skogsstyrelsen extra medel för bekämpning av granbarkborre


2019-06-27


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Granbarkborren orsakar stora skador på granskogarna i Sverige. Totalt uppskattas 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp ha förstörts av skadeinsekten till följd av torkan 2018. Bedömningen är att var tredje skogsägare i Sverige kan bli berörd av granbarkborrens härjningar under 2019, vilket motsvarar cirka 100 000 skogsägare. Regeringen beslutar därför på torsdag att 2,2 mnkr från det nationella skogsprogrammet ska användas till insatser för bekämpning av granbarkborren.

Skogsstyrelsens rikstäckande svärmningsövervakning visade i april att granbarkborrarna är ovanligt många och tidiga i år. Värst drabbat är de östra delarna av Götaland och stora delar av Svealand. Lite nederbörd och låga grundvattennivåer har resulterat i granar med låg motståndskraft och från och med mitten av maj började granbarkborren även angripa stående träd. Vädret är helt avgörande för den fortsatta utvecklingen där en storm eller långvarig torka ytterligare kan förvärra situationen.

När stora skador uppstår har Skogsstyrelsen och branschen ett gemensamt ansvar att samverka och agera. Skogsstyrelsens roll är tillsyn, samordning och informationsinsatser. En förutsättning för att bekämpa granbarkborre och rädda virkesvärden är att hitta angripna träd. Digitala hjälpmedel för bra kartunderlag skulle underlätta i alla led vid inventering, planering och genomförande och uppföljning.

– Rapporterna från Skogsstyrelsen om granbarkborrens utbredning och skadeverkan är mycket oroande, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
– Detta är en kris som ser ut att fortgå under många år med stora ekonomiska förluster för en av Sveriges viktigaste basnäringar. Det är från regeringens håll prioriterat att säkerställa att Skogsstyrelsen och branschen har de förutsättningar som krävs för att bekämpa granbarkborren.Källa: Näringsdepartementet