Träindustrin stärker samarbetet med universiteten


2019-08-05

På bilden, från vänster: Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, och Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå. 
Bild: Patrick Degerman
På bilden, från vänster: Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, och Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå. 

Björn Källander, chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä.
Bild: Björn Leijon
Björn Källander, chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä.

Johan Oja är teknisk chef på Norra Skogsägarna och har tidigare forskat inom skanningsteknik.
Bild: Norra Skogsägarna
Johan Oja är teknisk chef på Norra Skogsägarna och har tidigare forskat inom skanningsteknik.

Ett nytt samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet, LTU och branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna ska utveckla och stärka träindustrin. Avtalet stöttar bland annat ett nytt forskningscenter inom röntgen och materialteknik som kommer att bli ett centralt nav vid digitaliseringen av träindustrin.

– Idag finns industriella datortomografer vid två svenska sågverk som med hög upplösning kan röntga timmer i tre dimensioner och i realtid beräkna hur en timmerstock bör sågas för maximalt utbyte, säger Björn Källander som är chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä.
– Tekniken är mycket ny och det finns stora möjligheter att utveckla både mättekniker och strategier för hur resultaten bäst används.

En central del i samverkansavtalet är ett nytt forskningscenter inom datortomografi och skanning. Centret byggs kring LTU:s två befintliga CT-skanners (computed tomography scan) och kompletteras med en nyutvecklad skanner med högre strålningsintensitet och upplösning som möjliggör studier av processer som tidigare inte varit möjliga. Tillsammans med de industriella tomograferna innebär forskningscentret ett stort kliv i rätt riktning för träindustrin.

Centret kommer att fokusera både på nya maskiner och ny teknik men också att ta fram algoritmer som kan lyfta äldre maskiner. Centret ska utveckla mätteknik för stockröntgen, förbättra processforskning för att ta fram effektiva tork- och sågprocesser samt ta fram processer för att optimera träråvaran. Centret ska också ge kunskap om hur framstegen bäst tillämpas, vilket blir en viktig del för digitaliseringen av sågverken.

– För sågverken är ett optimalt utnyttjande av råvaran avgörande, säger Johan Oja som tidigare forskat inom skanningsteknik och nu är teknisk chef på Norra Skogsägarna.
– För att fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver vi utveckla produktionsprocessen och det är därför mycket värdefullt att forskningscentret kommer på plats. Satsningen gör det möjligt att göra objektiva utvärderingar och fastställa nya tillämpningar i högre utsträckning än tidigare.

Målet: utveckla och stärka kunskapen om trä
Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Svenskt Trä och Skogsindustrierna. Samarbetet ska leda till satsningar som utvecklar den trämekaniska utbildningen och forskningen samt att kompetensförsörjningen inom skogs- och träindustrin säkerställs. Som del av avtalet ska aktörerna också samfinansiera en professur inom området för röntgenskanning, träfysik och digitalisering.

Avtalet är en del av ett större samarbete mellan industri och akademi för att utveckla utbildning samt stärka forskningen inom träområdet. Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen finansierar tre adjungerande professorer vid Lunds tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan samt, tillsammans med Chalmers tekniska högskola, en forskarassistenttjänst vid Chalmers.
Källa: Svenskt Trä