Skador på fornlämningar minskar till ny lägstanivå


2020-02-12

Kulturstubbar fungerar bra som markering för lämningar i skogen, här en milsten.
Bild: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen
Kulturstubbar fungerar bra som markering för lämningar i skogen, här en milsten.

En skogsväg som dragits över en fornlämning.
Bild: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen
En skogsväg som dragits över en fornlämning.

Skadorna varierar över landet.
Bild: Skogsstyrelsen
Skadorna varierar över landet.

Utveckling av skadorna under åren.
Bild: Skogsstyrelsen
Utveckling av skadorna under åren.

Utvecklingen fördelat på olika typer av skador.
Bild: Skogsstyrelsen
Utvecklingen fördelat på olika typer av skador.

Skador på forn- och kulturlämningar i skogen som uppstått i samband med skogsbruk minskar för andra året i rad. Det visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning av nästan 1 000 lämningar i skogen. Årets resultat är det bästa sedan mätningarna började för åtta år sedan men varierar över landet.

– Det här betyder att allt mer av vår historia som det finns lämningar av där ute i skogen får vara kvar för framtida generationer. Nu behöver vi öka takten för att också få ned de grövsta skadorna och se till att nedgången håller i sig även långsiktigt, säger AnnKristin Unander som leder inventeringen på Skogsstyrelsen.

Att skada en fornlämning eller kulturmiljö i skogen som till exempel en stenåldersgrav eller en torpruin, kan vara ett brott mot kulturmiljölagen. Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av hänsynen till kulturlämningar och förra året var antalet skador färre än tidigare. Årets statistik är ännu bättre.

När uppföljningarna startade 2012 var 36 procent av de undersökta lämningarna påverkade eller skadade av skogsbruk. Sedan dess har resultaten pendlat men är i år nere på 27 procent.


Insatser ger resultat
Uppföljningen i år har gjorts på omkring 400 avverkningar och 960 enskilda lämningar över hela landet. De inventerade lämningarna delas in i fyra kategorier: utan skada, påverkan, skada eller en grov skada. Både påverkan och skador har minskat, däremot visar de grova skadorna ingen förbättring utan ligger kvar runt fem procent.

Uppföljningarna görs tre år efter avverkningen vilket i år innebär avverkningar som gjordes under säsongen 2015/2016, samtidigt som en rad insatser för att minska skadorna sattes in som kan ha påverkat i rätt riktning.

– Det är roligt att de insatser som påbörjades då med till exempel branschgemensamma riktlinjer, skogsbolagens egna uppföljningar, målbilder och utbildningssatsningar nu också börjar synas konkret där ute i skogen, säger AnnKristin Unander.


Fler grova skador i norr
Skadornas omfattning varierar över landet:

Klicka här för att läsa mer om resultaten.


Den i särklass vanligaste skadan i hela landet kommer från markberedning, alltså efter avverkningen. Även skador från rotvältor från vindfällda träd är en vanlig form av skada. Det är skador som uppkommer när träd står kvar på kulturlämningar efter avverkning och sedan blåser omkull.


Kulturstubbar effektiv metod
För att markera att det finns en kulturlämning i skogen eller på ett hygge används så kallade kulturstubbar, träd som kapats i 1,3 meters höjd. Det har visat sig vara en effektiv metod att minska skadorna. Andelen kulturlämningar med kulturstubbar fortsätter att öka. Där man använder kulturstubbar är skadorna mycket lägre än där man inte använder några stubbar alls.Källa: Skogsstyrelsen