Licensjakt efter sex vargar i Värmlands län


2020-09-30

Bild: Pixabay

Länsstyrelsen Värmland har idag fattat beslut om licensjakt efter varg. Vinterns jakt omfattar sex vargar i ett område i sydvästra Värmland.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2021 och pågår som längst till och med den 15 februari.

Var vargjakten kan bedrivas beror på var det är tätast med vargrevir och varje läns fastlagda miniminivå.

Regionalt: Länsstyrelsen Värmland har gjort en samlad bedömning av vilket revir som kan vara lämpligt för licensjakt på varg utifrån de kriterier som Viltförvaltningsdelegationen (VFD) har beslutat om i de övergripande riktlinjerna för licensjakt. Samtliga revir i länet har värderats utifrån dessa kriterier, som är:

Ledamöterna i VFD har getts möjlighet att ur sin intressegrupps perspektiv komma med synpunkter på geografiskt område i länet eller specifik problematik som i nuläget bör vägas in särskilt vid urval och undantag av revir för licensjakt, utifrån gällande förvaltningsplan. I Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är Stora Bör det revir som i nuläget i högst utsträckning uppfyller kriterierna.


Bred förankring
De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Inriktningen om jaktuttag är tagen i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. I området ingår Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Gävleborgs, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjursförvaltningen ska vara regionaliserad.

Licensjakten omfattar totalt 24 individer och länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

• Värmland – 6 vargar (ett revir)
• Örebro och Västmanland – 6 vargar (ett delat revir)
• Gävleborg – 12 vargar (två revir).


Källa: Länsstyrelsen Värmland