Ingen licensjakt efter varg i Dalarnas län 2021


2020-10-01

Bild: veverkolog/Pixabay

Det kommer inte att genomföras någon licensjakt efter varg 2021 i Dalarnas län. Skälet till detta är att vargstammen, enligt den inventering som gjordes 2019–2020, inte når upp till den nivå som krävs för att licensjakt ska få genomföras. Denna nivå framgår i den förvaltningsplan som gäller för stora rovdjur i länet.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Var vargjakten kan bedrivas beror på var det är tätast med vargrevir och varje läns fastlagda miniminivå.


Bred förankring över länsgränser
De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Inriktningen om jaktuttag är tagen i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. I området ingår Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Gävleborgs, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till dessa länsstyrelser i enlighet med att rovdjursförvaltningen ska vara regionaliserad.

Licensjakten 2021 i det mellersta förvaltningsområdet omfattar totalt 24 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:
• Värmland – 6 vargar (ett revir)
• Örebro och Västmanland – 6 vargar (ett delat revir)
• Gävleborg – 12 vargar (två revir)


Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län