Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik


2020-10-01

Skogsägarnas frivilliga avsättningar är betydelsefulla bidrag i miljöarbetet.
Bild: Karin Ekströmer
Skogsägarnas frivilliga avsättningar är betydelsefulla bidrag i miljöarbetet.

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

– Skogsägarnas frivilliga avsättningar är betydelsefulla bidrag i miljöarbetet. Ju bättre statistik om var de finns och vilken varaktighet och kvalitet de har, desto bättre går det att visa vilken betydelse de har, säger Svante Claesson, enhetschef Skogsstyrelsen.

En frivillig avsättning är ett område som skogsägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. Skogsstyrelsen ansvarar för att samla in statistik om frivilliga avsättningar. Hittills har främst deras areal följts upp.

Transparensen kring avsättningarna behöver öka och kunskapen om deras varaktighet och kvalitet bli bättre, vilket också framgår av regeringens senaste budgetproposition. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har därför, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag på hur detta ska gå till.

Förslaget i korthet:

För alla förslag gäller statistiksekretess, vilket innebär att uppgifter inte får utnyttjas utanför Skogsstyrelsens statistikverksamhet.

– Uppgiftsskyldigheten signalerar hur viktig statistiken är och hur betydelsefull varje markägare är för att statistiken ska uppnå fullgod kvalitet, säger Maano Aunapuu, enhetschef Naturvårdsverket.

Utvecklat system
Ambitionen är att ett utvecklat system för redovisning av frivilliga avsättningar ska vara i drift inom en snar framtid. Systemet ska göra det möjligt att klassa avsättningarnas naturvårdskvalitet och varaktighet på aggregerad länsnivå.

De frivilliga avsättningarna är ett viktigt komplement till det formella skyddet av skog och bidrar till att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen och Levande skogar. Enligt gällande etappmål för år 2020 bör skogsbrukets frivilliga avsättningar ha ökat i omfattning med cirka 200 000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.Källa: Skogsstyrelsen