Regeringen ger uppdrag om hållbart skogsbruk


2022-04-15

Regeringen har gett Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att underlätta för alla som arbetar i och med skogen praktiskt ska kunna ta hänsyn till enskilda arter och samtidigt få ekonomi i sina verksamheter.

Uppdraget innebär att regeringen ger Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att:

• ta fram strategier och arbetssätt för förebyggande åtgärder för artskydd i skogen.
• revidera och besluta om myndigheternas befintliga gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. De gemensamma riktlinjerna ska också innehålla en ansvarsfördelning för kunskapsinhämtning i ärenden.
• underlätta för skogsägare och verksamhetsutövare genom att fortsätta utveckla befintliga vägledningar om lämplig hänsyn till fridlysta arter och deras livsmiljöer vid skogsbruksåtgärder.
• föra en dialog med länsstyrelser och andra relevanta myndigheter, representanter för skogsägare, skogsnäring, miljöorganisationer och andra berörda vid genomförande av uppdraget.

I ett nästa steg avser regeringen att göra en översyn av artskyddsförordningen som avser hur artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet ska införlivas i förordningen och därefter en översyn av miljöbalken i de delar som föranleds av artskyddsutredningens betänkande.

Myndigheterna ska slutredovisa uppdraget senast den 30 september 2023.


Källa: Miljödepartmentet

Skriv ut


Mest lästaDasa

Tole Verktyg
mekwood
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se