Rottneros varslar 40 personer – höga elpriser främsta orsaken


2022-08-16

Rottneros Bruk i Sunne.
Bild: Rottneros
Rottneros Bruk i Sunne.

Efter att bolaget har genomfört en fördjupad och långsiktig strategisk analys har Rottneros styrelse beslutat att avveckla produktionen av slipmassa i Rottneros Bruk eftersom förutsättningar för långsiktigt hållbar lönsamhet saknas. Beslutet innebär att cirka 40 personer kommer varslas om uppsägning. Kostnaden för avvecklingen förväntas uppgå till cirka 60 miljoner kronor och produktionen förväntas upphöra vid årsskiftet, efter avslutade fackliga förhandlingar som nu inleds. Koncernen planerar samtidigt att investera 160 - 200 miljoner kronor för att nå väsentligt ökad kapacitet och produktion i brukets CTMP-linje.

Den fördjupade strategiska analysen som bolaget genomfört visar att förutsättningarna för en långsiktigt hållbar lönsamhet saknas. Dels givet den dramatiskt förändrade situationen på elmarknaden med mycket höga och starkt volatila priser som följd. Dels en strukturellt minskande efterfrågan på de slutprodukter där slipmassa huvudsakligen används, främst skriv- och tryckpapper, som gör det svårt att nå en tillräckligt hög prisnivå.

Under 2021 uppgick koncernens produktion av slipmassa till 64 000 ton, motsvarande 16 procent av Rottneros totala produktion om 395 300 ton. Sliplinjens andel av koncernens nettoomsättning utgjorde samma år drygt 10 procent medan bidraget, inklusive elsäkringar, till koncernens nettoresultat var marginellt. Kostnaderna för nedläggningen, cirka 60 miljoner kronor, utgörs främst av avvecklingskostnader för personal och kommer belasta koncernens resultat under det tredje kvartalet. Endast en mindre del utgörs av nedskrivningar på anläggningar.

Koncernens elbehov kommer att påverkas av en nedläggning av sliplinjen, men också av ökad CTMP-produktion. Därmed kommer koncernens portfölj av elterminer behöva anpassas och överskott kommer att realiseras till gällande marknadspriser. Det verkliga värdet av koncernens elterminer är högt, varför resultateffekten av avvecklingen beräknas bli väsentligt lägre än kostnaden för avvecklingen.

Under de senaste åren har investeringarna i Rottneros Bruk sammanlagt överstigit 600 miljoner kronor. De har huvudsakligen skett inom ramen för målet om en fossilfri produktion samt ökad produktion av CTMP. Den senare har därmed ökat från 80 000 till 120 000 ton per år de senaste åren.

Koncernen bedriver ett förprojekt för vidareutvecklingen av CTMP-linjen. Målet är att nå en produktionsnivå om minst 150 000 ton årligen från dagens 120 000 ton, med en förväntad investeringskostnad om 160 till 200 miljoner kronor. Förprojektet inkluderar även frågor om råvaruförsörjning och långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga elpriser. Förprojektet beräknas vara klart under det fjärde kvartalet 2022.

– Avvecklingsbeslutet är naturligtvis förknippat med stor sorg för oss med tanke på de medarbetare som drabbas och Rottneros över 100-åriga historik inom slipmassa. Tyvärr saknas de ekonomiska förutsättningarna för att långsiktigt driva sliplinjen vidare, främst på grund av den kraftigt förändrade situationen på el-marknaden, speciellt för de två sydligaste områden, SE3 och 4, säger Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef, och fortsätter:

– Samtidig är det viktigt att framhålla våra offensiva investeringsplaner inom CTMP, det tyngsta verksamhetsbenet i Rottneros Bruk. De fortsatt goda långsiktiga lönsamhetsförutsättningarna inom CTMP innebär att vi planerar investera för en betydande produktionsökning under den kommande treårsperioden. Våra satsningar på förpackningar inom Rottneros Packaging och i råvaruföretaget Nykvist Skogs är ytterligare uttryck för att vår position i Värmland har utvecklats under senare år.


Källa: Rottneros


Skriv ut


Mest lästaTole Verktyg
Industrinät
Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se