Ytterligare 2,5 miljoner till länen för skogen och tillväxten


2021-12-06

Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi.
Bild: Michael Ekstrand
Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Nu får landets län dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för arbetet med regionala skogsstrategier. Tillskottet är ett svar på signaler om att mer medel behövs för det viktiga arbetet. Skogen ska bidra med hållbar regional tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen svarar för att fördela ut pengarna, se länsvis lista nedan.

Sveriges alla län och regioner mobiliserar nu kring skogens alla möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Regionala strategier för skogen växer fram som ska bidra till att skogen bidrar med hållbar tillväxt och nya jobb i hela Sverige. Nu får länen dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för årets strategiarbete, enligt beslut från regeringen. Tidigare har 7 miljoner kronor betalats ut under 2021.

– Det är fantastiskt att se kraften när hundratals aktörer i Sveriges alla län samverkar kring skogen och skogens möjligheter som regional tillväxtmotor. Flera län har signalerat behov av mer medel för det viktiga arbetet och det här tillskottet är ett svar på det, säger Anna Hamilton, Skogsstyrelsens samordnare.

De regionala skogsprogrammen bygger på dialog mellan myndigheter, företag och ideella organisationer i den skogliga värdekedjan. Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet och det finansiella stödet är till för att säkra att länen har resurser till uppgiften. Det handlar bland annat om att samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet, stärka företags konkurrenskraft och verka för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruket och andra stödjande branscher.


Bidrar med hållbar tillväxt
Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen.


Källa: Skogsstyrelsen