Sveaskog kommentar om regeringens proposition om skogen


2021-11-12

Bild: Sveaskog

På onsdagen den 10 november presenterade regeringen sin proposition om skogen och skogspolitiken. Ersättningsmark, avsättningar i fjällnära skogar och nationalparksbildning i ekoparker är några av förslagen i propositionen. Propositionen nämner specifikt Sveaskogs nya inriktning för att förstärka det hållbara skogsbruket.

Enligt regeringens proposition om skogen och skogspolitiken ska skydd av skog bygga på frivillighet och i dialog mellan markägare och myndigheter om vilken skyddsform som är bäst lämpad. För att enskilda skogsägare ska kunna fortsätta bruka skog samtidigt som värdefull skog ska skyddas föreslår regeringen att markägare kompenseras via Sveaskogs markinnehav. Det blir däremot inget stort nytt ersättningsprogram (ESAB) enligt tidigare modell utan ett mer begränsat program om 25 000 hektar som riktas specifikt till enskilda markägare – ej till de andra skogsbolagen. 

Nuvarande markförsäljningsprogram, där det återstår cirka 30 000 hektar, utökas enligt propositionen till 60 000 hektar för att underlätta reservatbildning på enskilda skogsägares och allmänningsskogarnas marker.

Förslaget från Skogsutredningen om att delar av ekoparkerna i Hornsö, Hornslandet, Böda och Halle-Hunneberg ska omvandlas till nationalparker finns fortsatt med och föreslås bli verklighet. 

Propositionen föreslår även ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen genom förbättrad skötsel. Även klimatanpassning av skogen, ökad biologisk mångfald och vikten av alternativa brukningsmetoder lyfts fram.

Propositionen nämner specifikt Sveaskogs nya inriktning för att förstärka det hållbara skogsbruket och nämner bland annat hyggesfritt skogsbruk, ekologiskt funktionell naturhänsyn, våtmarker och lövnaturskog, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

Enligt förslaget ska staten vara en föregångare när det gäller hållbart skogsbruk och ta stor hänsyn till natur- och kulturvärden och till rennäringen. 

Skyddsvärda statliga skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog bör få områdesskydd så snart det är möjligt. Totalt rör det sig om 140 000 hektar, varav huvuddelen på Statens Fastighetsverks (SFV) mark. 

Regeringen vill även ge Skogsstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Sveaskog, SFV och Sametinget stärka statens roll för ett hållbart skogsbruk och för att utveckla alternativa brukningsmetoder som tar större hänsyn till tillgången på renbete i det renskötselområde som ligger på statlig mark. Inget specifikt sägs i propositionen om särskilt skyddsvärda skogar på statens mark utanför fjällnära.

– Vi kan konstatera att kravet på skydd av skogar på Sveaskogs mark inskränker sig till ännu ej formellt skyddade områden ovan eller i nära anslutning till fjällnära skog. Det är således mindre delar fjällnära som tillkommer för Sveaskogs del som vi inte redan skyddat frivilligt eller formellt. Det stämmer överens med den bedömning vi tidigare gjorde utifrån skogsutredningen, säger Olof Johansson.

Propositionen säger inget specifikt om kontinuitetsskog men ovanstående sammanfaller till betydande del med äldre kontinuitetsskogar över 140 år, främst i området närmast nedanför fjällnära. 

De områden på Sveaskogs mark som ska skyddas formellt i fjällnära område föreslås kvarstå i bolagets ägo. Skog som skyddas på Fastighetsverkets marker föreslår regeringen däremot att Naturvårdsverket tar över.


Källa: Sveaskog


Skriv ut


Mest lästaTole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se