Viltskador på skog i Götaland tre gånger högre än målet


2022-05-24

Kartan visar hur skadorna varierar inom Götaland och baseras på de tre senaste inventeringarna. Ju mörkare färg desto högre andel skador. Kartan är fri att publicera.
Bild: Skogsstyrelsen
Kartan visar hur skadorna varierar inom Götaland och baseras på de tre senaste inventeringarna. Ju mörkare färg desto högre andel skador. Kartan är fri att publicera.

Fjorton procent av de unga tallarna i Götaland har under det gångna året skadads av vilt, huvudsakligen bete av älg. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering i Götaland där cirka 15 000 provytor kontrollerats. Därmed är skadorna på en oförändrat hög nivå och nästan tre gånger högre än målet på fem procent. Skadorna orsakar omfattande ekonomiska förluster för hela samhället.

– Här måste både jägare och markägare nu ta till sig årets resultat och arbeta för att en bättre balans mellan skog och vilt kan uppnås, säger Lars Ingemarsson, skogskonsulent och viltexpert vid Skogsstyrelsen.

Antalet älgar minskar över tid och allt fler markägare väljer nu tall när de planterar. Det har ännu inte lett till minskade skador i Götaland. Halland är det län som har högst andel skadade tallar (24 %) och Jönköping är det län som har lägst andel skador (14 %). Inget av länen i Götaland når alltså målet på högst fem procent skador.


Skador för miljardbelopp
– Vi ser att mängden ungskog, som är viktigt foder för viltet, minskar samtidigt som stammarna av dovhjortar och kronhjortar ökar. Det kan vara en förklaring till varför vi fortsatt ser höga skadenivåer förklara Lars Ingemarsson.

Betesskador på ungskog leder till en försämrad virkeskvalitet och minskad tillväxt i skogen, och därmed ekonomiska förluster för skogsägaren och samhället. Enligt tidigare undersökningar som Skogsstyrelsen har gjort innebär viltets bete skador på skogen motsvarande miljardbelopp varje år.


Rätt träd på rätt mark
Det krävs nu inte bara att älgstammen fortsätter minska för att de skogliga målen ska nås. Även markägare som avverkat måste se till att det kommer upp ny skog med ett trädslag som är lämpligt för de markförhållande som råder och fortsätta plantera mer tall. Jägare behöver se till helheten och på många platser även minska antalet av andra hjortdjur för att minska konkurrensen om maten.

Resultaten från inventeringarna i Svealand och Norrland kommer att presenteras senare i sommar och en samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.


Källa: Skogsstyrelsen

Skriv ut


Mest lästaDasa

Tole VerktygUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se